Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin
Antroposofisk medicin i Sverige

Antroposofisk medicin är en omfattande integrativ metod som har praktiserats av läkare, sjuksköterskor och terapeuter under ca 90 år över stora delar av världen. Den bedrivs såväl på sjukhus som i öppenvård. I Sverige är det mest Vidarkliniken som är känd, men det finns också antroposofisk medicin i öppenvård, på läkepedagogiska institut och inom skolhälsovården.

Integrativ är till en början synen på människan, sjukdom och dess behandling. Individen som drabbas av sjukdom upplever ett behov av att möta en kompetent sjukvård när det gäller det kroppsliga, men också att få själsliga och personliga behov tillfredställda. En naturlig fråga är t.ex. varför man drabbas av sjukdomen och hur man skall hantera den. Inom den antroposofiska medicinen integreras det naturvetenskapliga biologiska synsättet med kunskaper om hur sjukdomen också har samband med det själsliga, med biografin och det sociala livet samt även existentiella frågor hos individen. Antroposofisk medicin erbjuder metoder och kunskaper att fördjupa professionens insikter om dessa samband och bejakar därmed en spirituell dimension i människans liv. Integrationen av själsliv och kroppsliv är en kärnfråga för den antroposofiska medicinen och grunden för en individualiserad behandlingsstrategi. Behandlingsmålen blir då också mer ambitiösa: de omfattar inte bara den aktuella biologiska delen av sjukdomen utan även dess uppkomst i hela människan. Sjukdomssynen blir mer dynamisk.

Detta synsätt stärker också patientens ställning och ansvar. Patientens egen berättelse och förståelse blir en viktig del i läkarens syn på sjukdomen, behandlingskoncept utvecklas alltid i samråd med patienten. Patienten förväntas att aktivt delta i sin behandling och läkeprocess vilket ofta upplevs som ett positivt steg i den personliga utvecklingen. Professionen förväntas kunna ge stöd i en mer djupgående process hos patienten.

Hälsa, sjukdom och läkemedel

Livet utspelar sig i rörelse i rum och tid. Ständigt uppstår sjukdomstendenser som i regel övervinns. Det vi kallar för hälsa är resultatet av ständigt rubbade och återvunna balanser i kropp och själ, Däri består vårt liv. En lättare sjukdom kan innebära att balansen rubbas, men organismens egna resurser återställer den inom en viss tid. Vi kallar det för självläkning. Vid svårare sjukdomar finns också denna självläkningstendens, men nu räcker den inte till. Det behövs "medicin". En medicin kan ha olika ambitioner, t.ex. att döda bakterier, undertrycka en inflammation, ta bort smärta osv. En annan ambition är att noga förstå var självläkningen brister och försöka stödja den. Konventionella läkemedel kan åstadkomma mycket, men deras effekt beror alltid på att man påtvingar organismen en förändring i sin fysiologi. En komplettering är läkemedel som försöker stödja organismens egna ansträngningar till läkning. Deras effekt är alltså den stärkta självläkningen. Det är med detta syfte de kompletterande antroposofiska läkemedlen har utvecklats. Man tar vara på en del kunskaper inom den traditionella medicinen, men i allt väsentligt bygger utvecklingen och användningen av antroposofiska läkemedel på en ny, integrerad syn på den komplexa självläkningsförmågan. Läkemedlen består av komplexa substanser ur mineral- och växtriket samt även från vissa djur som bereds i speciella farmakologiska förfaranden och håller högsta kvalitet. Det är i det levandes rike som man kan finna en möjlighet att stimulera den uttröttade mänskliga självläkningsförmågan. Dessa läkemedel förskrivs av läkare tillsammans med nödvändiga konventionella mediciner och utgör då ett komplement. Läkaren tar ansvar för hela medicineringen.

Mer än läkemedel behövs

För att stödja patientens egna ansträngningar i en inre läkningsprocess erbjuds i regel både passiva och aktiva behandlingar, där läkaren arbetar samman med flera professioner: massör, badterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, läkeeurytmist, konstterapeut m.fl. Det är nödvändigt om man ser sjukdomen i den komplexiteten som den faktiskt innebär i en människas liv. Men det är också nödvändigt för att uppnå en djupare läkning.

Kompetens

Antroposofisk medicin utövas av läkare, vanligen med specialistkompetens, sjuksköterskor, sjukgymnaster osv. För att utöva den kompletterande antroposofiska vården behövs en vidareutbildning enligt internationellt godkända riktlinjer med certifikat. Teamet kompletteras med fysioterapeuter och konstterapeuter. Även dessa har en internationellt godkänd utbildning med certifikat. Alla utbildningar är kvalitetssäkrade. Samarbetet mellan läkare och terapeuter sker i ett ordinationsförfarande där läkaren behåller behandlingsansvaret. Alla behandlingar dokumenteras och teamet har regelbundna möten med läkaren. På så sätt kan patienten känna sig trygg och uppleva att behandlingen är samordnad.

Pluralismen i medicinen

Den moderna människan vill ofta inte längre vara passiv mottagare av en standardiserad behandling. Man önskar en individanpassad behandling, dialog med professionen och möjlighet till egna val. Detta visar sig bl.a. i en globalt tilltagande trend att söka "alternativa behandlingar". Kanske är synsättet i den konventionella medicinen för smalt? Den antroposofiska medicinen önskar bidra med vidgade perspektiv med en förankring i den konventionella medicinen. Pluralism innebär inte bara tillgång till en mängd olika behandlingsmöjligheter utan också en öppning mot en mer omfattande förståelse av människan i hälsa och sjukdom inom den kliniska medicinen och inom forskningen.

Till startsidan
<<<<<<<<<<
Senaste uppdatering 25 oktober 2012