Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin
Stadgar för LAOM

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Läkarföreningen för Antroposofiskt Orienterad Medicin (LAOM). Den har sitt säte i Järna, Södertälje kommun.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att verka för en läkekonst som medför en utvidgning av de på naturvetenskap grundade medicinska metoderna med den av Rudolf Steiner initierade antroposofin. Antroposofins människobild befruktar i hög grad kulturlivet, av vilket läkekonsten är en väsentlig del. Föreningen vill verka för en läkekonst som motsvarar den antroposofiska människobilden genom praktik, forskning, utbildning och för att förutsättningarna för att bedriva denna läkekonst tillgodoses.

§ 3

Föreningen skall eftersträva samarbete med den medicinska sektionen av Fria Högskolan för Antroposofi. Sverige representeras av LAOM i den Internationella Antroposofiska Läkarföreningen (IAV).

§ 4 MEDLEMSKAP

A-medlemskap kan sökas av varje leg. läkare som bejakar föreningens ändamål. För prövning av ansökan fordras att den är tillstyrkt av två föreningsmedlemmar. Frågan om beviljande av medlemskap avgörs av styrelsen. Endast A-medlem har rösträtt. Styrelsen kan efter förslag från två föreningsmedlemmar jämväl bevilja B-medlemskap för person som inte är leg. läkare men verkar för föreningens ändamål. Föreningsmöte får utesluta medlem om dennes verksamhet strider uppenbart mot föreningens ändamål. Sådant beslut skall för att äga giltighet ske på samma sätt som beslut rörande stadgeändring (§ 12).

§ 5 STYRELSEN

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter jämte suppleanter. Antalet ledamöter utöver tre samt antalet suppleanter bestäms av styrelsen. Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter utses på årsmöte, eller vid behov på annat föreningsmöte. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Sekreterare och kassör skall alltid finnas. Mandattiden för styrelseledamot och suppleant är två år. Omval kan ske. Om styrelseledamot avgår under mandatperioden väljes vid behov ny ledamot för den avgåendes återstående mandattid. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6

Styrelsen har bland annat att a: företräda föreningen i rättsligt avseende, b: hålla ordnad bokföring och låta föra protokoll vid sammanträden, c: bestämma hur föreningens firma skall tecknas, d: årligen upprätta verksamhetsberättelse, vilken jämte räkenskaper inom 4 veckor från räkenskapsårets utgång skall lämnas till revisorn, eller vid förfall för denne, till revisorssuppleanten.

§ 7

Styrelsemöte hålles efter kallelse av ordföranden eller minst två andra styrelseledamöter. Kallelse skall meddelas minst en vecka före sammanträdesdatum, såvida inte samtliga styrelseledamöter medger kortare tid. Styrelsen är beslutför när mer än halva antalet ledamöter deltar i beslutet, varvid suppleant anses som ledamot. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 8 FÖRENINGSMÖTE

Kallelse till årsmöte utfärdas genom styrelsens försorg. Annat föreningsmöte hålles efter kallelse av styrelsen eller minst en tredjedel av antalet föreningsmedlemmar. Kallelse till föreningsmöte skall vara skriftlig och ange de ärenden som skall behandlas vid mötet. Kallelsen skall utsändas minst tre veckor före sammanträdesdatum. Beträffande kallelse i särskilda fall finns bestämmelser i § 9, 12 och 13.

§ 9 ÅRSMÖTE

Årsmöte sker i mars eller april månad. Styrelsen kallar till detta minst tre veckor i förväg. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: a: frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning, b: val av mötesordförande samt en justeringsledamot, c: styrelsens årsberättelse, d: revisorns årsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, e: val av ordförande och styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter, f: val av revisor och revisorssuppleant, g: val av eventuell valberedning, h: fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår, i: övriga frågor.

§ 10

Vid annat föreningsmöte än årsmöte får beslutas endast i sådan fråga som angetts i kallelsen.

§ 11 REVISION

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast inom 4 veckor från det verksamhetsberättelse och räkenskaper överlämnats för revision.

§ 12 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. I kallelsen skall den föreslagna stadgeändringen anges. Ändamålsbestämmelsen i § 2, bestämmelserna om föreningens upplösning (§ 13) samt denna punkt (§ 12) får inte ändras.

§ 13 FÖRENINGS UPPLÖSNING

Om föreningen upplöses, vilket får beslutas i samma ordning som stadgeändring, skall föreningens tillgångar enligt föreningens beslut tillfalla någon med föreningens ändamål befryndad verksamhet.

Övergångsbestämmelse: Vid första val av styrelse på årsmöte enligt dessa stadgar skall ca. halva antalet styrelseledamöter väljas för en tid av 1 år, ca. halva antalet på 2 år.

  Senaste uppdatering 29 april 2011